Skip to main content

Краезнание

 

БЕДРОВА, Елена. Хвойна, обич моя! : стихотворения / Елена Бедрова . - Смолян : Принта КОМ, 2019 . - 104 с.
   Стихосбирката на Елена Бедрова е изпълнена с обичта ѝ към родния край, семейството, хората и природата на Хвойна. В първия цикъл, озаглавен „Обич към Родопския край“, поетесата възпява Родопите, прекланя се пред таланта на видни родопчани като Николай Хайтов, Христина Лютова, Валя Балканска, Петър Янев и др. Вторият цикъл „Хвойна, обич моя!“ е посветена на родното село и неговите хора, на спомените от детството и народните празници. Авторката ни среща с героя Георги Русинов и идеалиста Христо Каналев, с краеведа Никола Жалов, с учителя Никола Попов и отец Атанас Аролски. Пред нас оживяват хвойненските места Червена, Таушана, Варадя, Петров орех и др. Третият цикъл „Изповеди и размишления“ е философски, размишлява над природните тайни, за самотата и надеждата, за дълга да предадеш на децата си любовта към родния край. Завършва с надеждата, че наследниците ще продължат родовите традиции.
  

 

ГАЙДАДЖИЕВА, Иванка. Прозодичната организация на централнородопския говор в района на село Смилян / Иванка Гайдаджиева . - Пловдив : Унив. изд. Паисий Хилендарски, 2019 . - 168 с.
  Настоящата монография проучва цялостния репертоар от проблеми, свързани с най-слабо проучваното досега в българската диалектна фонетика лингвистично явление – прозодията, като ни поднася кратка фонетика на интересния смилянски диалект - нещо, което досега не е правено. Гл. ас. д-р Иванка Гайдаджиева достига до важни изводи, които, от една страна, потвърждават основни постановки за българския език в представителната му книжовна форма, а от друга, посочват оригиналността на диалекта. Авторката прави генерално обобщение за представените характерни суперсегментни черти на говора на Смилян, Букаците, Горово и Елово (Смолянско), които определят самобитността на прозодичната му система, изразяваща се в необикновеното слухово впечатление за неповторимата напевност на диалекта, която прави силно впечатление не само на изследователите диалектолози, но и на всички ценители на народната реч.

 

ЖИВОТ в името на хората, справедливостта и свободата: 175 години от рождението на Капитан Петко Войвода : Биобиблиография / Състав. Боряна Николова, Златка Среброва . - Хасково : Регионална библиотека "Христо Смирненски", 2019 . - 151 с.
   Капитан Петко Войвода е историческа личност, чиито подвизи и заслуги в миналото трябва да се помнят и да се предават в бъдещето. Неговото дело е тясно свързано с борбата на родопчани срещу турския поробител. Целта на настоящата библиография е да бъдат събрани и представени материали, разкриващи многоаспектно живота и дейността на Петко Киряков. В нея са включени книги и сборници, статии от централни и местни периодични издания, грамофонни плочи с песни, посветени на войводата, изследвания на творци от Хасковския край и архивни документи. Събраните материали са подредени в няколко рубрики, според вида на източника. За по-добро библиографско търсене са изготвени именен показалец и показалец на периодичните издания. Библиографските материали обхващат период между 1885 г. и август 2019. Изданието е предназначено за широк кръг потребители – краеведи, историци, архивни, библиотечни и музейни специалисти, ученици, студенти и читатели с интерес към историята на България.
  

 

Апостол КИСЬОВ : Жизнен и творчески път / Състав. Мария Бебелекова . - Смолян : Принта КОМ, 2019 . - 118 с.
  През 2018 г. за се провежда Първият национален гайдарски събор „Апостол Кисьов“ в с. Стойките. Едно от съпътстващите събития на Събора е кръгла маса на тема: „Жизнен и творчески път на фолклориста Апостол Кисьов“. Издаването на настоящия сборник е провокирано от изложения на този форум богат материал от съобщения, презентации и изказвания. В изданието са добавени и други статии на хора, пожелали да се включат в него. Текстовете са разнообразни – част от тях имат научен характер и са резултат от задълбочени изследвания на историци, етнолози, фолклористи, краеведи, специалисти от Исторически музей, Държавен архив, Регионална библиотека – Смолян и др. Други съдържат спомени за Апостол Кисьов и са по-скоро с характер на есета, но всички те дават заслуженото на човека, посветил се на родопския фолклор и изкуството на родопската каба гайда.

 

КИСЬОВ, Апостол. Оркестър "Сто каба гайди" / Апостол Кисьов ; Състав. Мария Бебелекова . - Смолян : Принта КОМ, 2019 . - 204 с.
   Настоящия сборник съдържа биографиите на 114 гайдари, участници-учредители на създадения от Апостол Кисьов оркестър „Сто каба гайди“. За да събере автобиографични бележки, Апостол Кисьов създава анкетна карта, която трябва да даде отговори, свързани с гайдарската съдба на всеки от тях. Те са попълвани от самите гайдари или от техните близки. Събраните сведения са предадени от автора в Регионален исторически музей „Стою Шишков“ - Смолян, където са заведени като „Личен фонд на Апостол Кисьов“, във фонд „Фолклор“. Повечето от биографиите в този сборник, са на свирци, родени в края на XIX или началните години и десетилетия на XX век. В повечето случаи те са на овчари, земеделци, занаятчии, работници – всеки един от тях носи в себе си таланта и любовта към гайдата. Част от материалите са разкази от първо лице, написани от самите гайдари. Автобиографиите са предимно на гайдарите - интелигенти в редиците на оркестъра. Студиите са различни по обем, с интересно разказани случки и житейски ситуации.

 

МАЙОРОВ, Георги. Четвъртото измерение : Кн. 2 литературна критика / Георги Майоров . - София : Бълг. писател, 2018 . - 238 с.
  Настоящата книга се явява като продължение на първата под общото заглавие „Четвъртото измерение“. В нея са разглеждани излезли книги през последните четири-пет години. Изключение правят две рецензии – за книгата на Красимира Стоянова за пророчицата Ванга и на Георги Бозуков за противопожарното дело, излезли през деветдесетте години на миналия век. Портретите на творците и отзивите за техните творби са съобразени със съпреживяванията и вдъхновението на автора от тях. Своите анализи Георги Майоров определя като „оперативна критика“, която се явява като алтернатива на „стратегическата литературна критика“. В настоящото издание са включени общо 43 рецензии, като от 6 тях са на родопските краеведски автори Николай Хайтов, Емануил Консулов, Петър Динчев, Филип Марински, Светозар Казанджиев.
  

 

МАРИНОВ, Петър. Родопски книгопис : Анотации и статии от античността до 1947 г. / Петър Маринов ; Състав и предг. Александър Маринов . - Пловдив : Интелексперт 94, 2019 . - 520 с.
  Върху настоящия колосален справочен труд Петър Маринов работи в продължение на две години. Първоначално е замислен като „Родопски и българомохамедански книгопис“, в последствие остава само със заглавие „Родопски книгопис“. Изготвен е по поръчение на Института по история към БАН през 1948 г., но едва сега вижда бял свят благодарение на неговите наследници. Съставител на книгописа е синът на автора - Александър Маринов. Справочникът съдържа: опис на книжнината по всички родопски въпроси - обществени, стопански, научни и културни, а също така и художествена литература, която засяга този край; книжнината с всичко написано за българите мохамедани от Родопите, северна България – Ловешко и Тетевенско, Македония и Пирин, от Беломорието и островите. Три са основните раздели в справочника: „Известия от древността“, „Средновековни известия“, „Книжнина през турското робство, възраждането и наше време“. За улеснение на читателите е снабден с именен, азбучен и тематичен показалец. Съдържа и: „Списък на съкращенията на периодичните издания“, „Списък на родопските периодични издания“.
  

 

РАДКОВА, Веселина. [Седем] 7 животворни слово-извора или за богатството на един родопски говор : с. Момчиловци Смолянско / Веселина Радкова ; Рецензент Елена Каневска - Николова . - София : Алианс принт, 2019 . - 352 с.
   Настоящото издание е събрало в себе си богатството и уникалността на един родопски говор. Първият слово-извор е „Тълковен речник“, в който всяка заглавна единица е с кратка граматична характеристика, значение или кратко описание и пример. Вторият слово-извор е „Фразеологичен речник“, който съдържа цветни словосъчетания и изречения, които съхраняват в себе си паметта и идентичността на диалекта. „Тематичният речник“ се състои от 9 раздела от местния бит и свят на селото. „Етимологичният речник“ описва думите откъм техния произход. В него са включени тези думи, за които авторката е открила точни данни. Чрез извора „Местни названия“ читателят може спокойно да се „поразходи“ из с. Момчиловци и околностите, тъй като тук са дадени имената на местностите, реките и водите в близост. „Дерекьовският именник“ съдържа съкратени форми на лични имена и названия на момчиловски родове и фамилии. В последния извор „Местни докалеци“ читателят може да се наслади на самобитни весели случки, разказани от жители на селото.

 

 

ХАЙТОВА, Елена. Орли от пламък : Книга за писателите Николай Хайтов и Никола Гигов / Елена Хайтова ; Худож. Елица Гигова . - Смолян : Зеа-Принт, 2019 . - 283 с.
  Елена Хайтова посвещава настоящата си книга на двама големи творци, които са част от живота ѝ – баща ѝ Николай Хайтов и съпруга ѝ Никола Гигов. Тези две имена са белязали творчеството на Елена Хайтова, но тя винаги се е стремяла да изработи свой собствен стил. В първата част, озаглавена „Заветът на козия рог“, са включени съкровени спомени за баща ѝ, непубликувана кореспонденция, впечатления на хора, които са се докосвали до твореца, интервюта на Елена Хайтова. Публикувани са наградени ученически есета от конкурси, посветени на Хайтов, засегната е темата за пресъздадени в театъра и киното негови творби. Втората част от книгата, озаглавена „Люлка на дедите“, е посветена на поета-изследовател на Орфей Никола Гигов. Две са местата, които бележат завинаги живота на поета – Западните покрайнини, където се ражда и Родопа, която го приютява. На тях той посвещава есета и разкази. Митичния певец заема голяма част от творчеството и изследванията на Никола Гигов, затова тази тема е със специално място в книгата. Включени са и оценъчни слова и стихове за твореца.

 

ЧЕРНЕВ, Никола. Райковска гимназия "Васил Левски" : Т. 2. (1944-1990) / Никола Чернев . - Смолян : ЗЕА - Принт, 2019 . - 356 с.
  Вторият том на историята на Райковската гимназия се издава по повод 100-годишния юбилей на училището. В него е разгледана дейността на учебното заведение по време на социализма в България (1944-1990 г.). Фактите в книгата са предадени от първоизточници – предимно архивни документи, сред които авторът е отдал най-голямо значение на протоколите от заседанията на Учителския (Педагогическия) съвет. Съдържанието е разделено в четири основни глави: „Народната гимназия (1944-1959 г.)“, „От политехнизъм към профилиране (1959-1983 г.)“, „Математическа гимназия с учебно-професионален комплекс (1983-1990 г.)“ и „Строителите на гимназията – Ч. 2 “. В края на изданието е добавена „Кратка хронология (1945-1990 г.)“, в която са откроени основни важни моменти от развитието на училището. Книгата завършва със списък на „Учители и ръководители на Райковската гимназия през периода 1944-1990 г.).